St. Jozefskerk Oudenaarde

OudenaardeFrank Galan i& Christel Galan in OudenaardeLocatie : St. Jozefskerk - St-Jozefsplein 8 te 9700 Oudenaarde  

Reservatie 0471/788.726                             

Optreden Frank & Christel Galan : 22.00 u
Aantal aanwezigen 400Inkom reservatie fans : 35 euro