St. Jozefskerk Oudenaarde

15 oktober 2022
22:00
Oudenaarde
Frank Galan i& Christel Galan in Oudenaarde
Locatie : St. Jozefskerk – St-Jozefsplein 8 te 9700 Oudenaarde  
Reservatie 0471/788.726                             
Optreden Frank & Christel Galan : 22.00 u
Aantal aanwezigen 400
Inkom reservatie fans : 35 euro